Mikä täsmätyö?

Teacher recording video blog for her internet channel

Mikä täsmätyö?

Asiansa osaava ja yritykselle arvokas työntekijä sairastuu ja jää sairauslomalle pidemmäksi aikaa. Toinen työntekijä kohtaa elämässään vaikeuksia eikä työssä suoriutuminen hetkellisesti onnistu. Myös hän jää työstä pois. Työtehtävät jäävät tekemättä, mahdollisesti sijaisia ei voida palkata. Takaisin palatessa, ehkäpä pitkänkin ajan kuluttua työntekijöillä on edessään sopeutuminen työtehtäviin, vielä toipumisen ollessa kesken. Työn tuottavuus voi olla alhainen ja työhön paluun motivaatioon vaikuttaa myös se, kuinka paljon työnantaja siihen panostaa. Vaikka sairauspoissaolijoihin kannustetaan ottamaan yhteyttä, kotona olija saattaa jäädä työstä hyvinkin ulkopuoliseksi ja paluu työhön voi muodostua kynnykseksi. Usein sairauspoissaolija kokee merkityksettömyyden ja toimettomuuden tunteita kotonaan. Kotityöt alkavat sujua toipuessa ja mielessä käy, voisiko töitäkin jo tehdä. Olisiko mahdollista porrastaa työstä poissaoloa ja räätälöidä työtehtäviä sairauden ja toipumisen mukaan, tietenkin työntekijän omista lähtökohdista ja toiveista käsin?

Täsmätyö ja täsmätyökyky ovat yhä tunnistettavampia käsitteitä työelämän tuen toimintojen parissa työskenteleville. Osatyökykyisen rinnalle on haluttu tuoda nämä laajemmin ja moniulotteisemmin tilannetta kuvaavat käsitteet. Osatyökykyinen -termi on edelleen tutumpi ja käytetympi, varsinkin yritysmaailmassa. Osatyökyky kuvaa vain henkilön työkyvyn tilaa tai tilannetta, jossa henkilön täysi työkykyisyys on alentunut. Jos osatyökykyisyyttä mitataan tai kohdistetaan vain henkilön nykyiseen tai ammatinvalinnan mukaiseen työhön, voi henkilön uudelleen työllistyminen työkyvyn tilanteesta käsin hankaloitua tai olla jopa mahdotonta.

Täsmätyökyky huomioi työkyvyn lisäksi myös työtehtävän, jota henkilö voi tehdä tai toivoisi tekevänsä sekä työlle työntekijän ja työnantajan asettamat odotukset ja tavoitteet. Täsmätyö on nimensä mukaisesti selkeästi tietty tehtävä tai tehtäväkokonaisuus, joka on määritelty työntekijän työkyvyn ja suoriutumisen mukaisesti. Työtehtävän lisäksi on voitu täsmäyttää myös työympäristöä, työn aikataulua, työhön tarvittavaa perehdytystä tai muuta työn viitekehystä. Jotta täsmätyö vastaisi työntekijän työkykyä ja toimisi työkykyä edistävästi, on selvää, että tilanne on arvioitava kattavasti ja tärkeät henkilöt osallistaen.

Moninainen ja muuttuva työelämä tuottaa erilaisia ja vaihtelevia työtehtäviä. Moni työ on projektiluontoista ja tiettyä osaamista tarvitaan hetkellisesti. Sen johdosta osaaminen monipuolistuu ja työntekijöillä on kokemusta erityyppisistä töistä, mutta myös työntekijöiden tarve vaihtelee. Tällaiset täsmätyöt voivat hyvin sopia henkilöille, joiden työkyky ei mahdollista kokoaikaisen työn tekemistä. Ne voivat kuitenkin toimia hyvin mahdollisuutena palautua takaisin kokopäivätyöhön.

Meillä Täsmätyö.fi -palvelussa täsmätyön ja täsmätyökyvyn parissa työskentelee tällä hetkellä jo joukko erilaisia asiantuntijoita, jotka tuntevat työelämän moninaisuuden sekä työkyvyn osa-alueet. Työntekijän ja yrityksen tilanne kartoitetaan huolellisesti, kaikkia osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen, mutta reippaasti ja ratkaisukeskeisesti. Suurin osa työelämän huolista ratkeaa, kun niihin kiinnitetään huomiota ja osataan hakea ratkaisuja laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Palveluohjaus